Setkání s alchymistou

Alchymie je prastarou vědou, jejíž původ se ztrácí v šeru dávnověku. Pro jiné může být zábavou ztřeštěnců známých z filmu Pekařův císař, kteří místo hledání kamene mudrců objevili slivovici. Vždycky byla zastřena rouškou tajemství a vznášelo se nad ní mnoho otazníků. 

Přesto si troufám říci, že nikdy nebyla dcerou omylu, jak se snaží někteří vědci naznačit. spíš by jí slušel titul matka moudrosti. Hledat v alchymistických operacích předchůdce chcemických pochodů by bylo velmi zpozdilé. Alchymie je vědou, která je napůl duchovní a napůl hmotnou záležitostí. Snad právě ona orientace k duchovnímu pólu lidské existence byla trnem v oku autoritě, jíž přináleželo rozhodovat o všech duchovních pochodech - církvi 
 
Skrývané umění
 
Alchymisté byli nuceni skrývat svoji činnost, což vedlo k situaci, kdy veškeré záznamy o provádění Velkého díla jsou šifrovány.  My jí mnohdy nerozumíme nebo se snažime dosadit za alchymistické způsoby šifer něco, co tam nikdy nepatřilo. Tajemství a zákony mlčení, které alchymisté zachovávali, odedávna přitahovaly zájemce o tajemství. Alchymie patřila k uměním, která provozovali rosekruciáni, záhadné bratrstvo růže a kříže, jemuž se připisovaly znalosti nesmírné vědecké hodnoty. Jedním z posledních tajemství, které proniklo na veřejnost z uzavřeného okruhu rosekruciánských společností, by měla být homeopati. Metoda, která se řídí zásadou léčit podobné podobným.
 
 V záhadologických kruzích (a nejen v nich) vzbudila svého času pozornost kniha Pauelse a Bergiera Jitro kouzelníků. Podstatná část knihy je věnována vlivům okultních hnutí na společnost a civilizaci. Není vynechána ani alchymie. Myšlenka, že alchymisté dávno před vědci objevili zákony hmoty a nesmírné síly, které jsou ve hmotě spoutány je vzrušující. V Jitru kouzelníků  je popsána situace, kdy jednoho z autorů navštívil člověk, který měl hluboké znalosti jak o moderní chemii a fyzice, tak i o alchymii. Varoval před pokusy s jadernou energií, které by mohly vést ke katastrofě. Tvrdil, že k tomu, abyse uvolnila síla spoutaná ve hmotě stačí jistým způsobem geometricky uspořádat části superčisté energie. Autoři spekulují s myšlenkou, zda se nejedná o legendární postavu francouzské alchymie, která je známá pod jménem Fulcanelli.Jeho hnihy Tajemství katedrál a Příbytky filosofů si můžete přečíst i v čestině. 
 
Fulcanelli propojuje originálním způsobem činnost starých kamenických bratrstev a tajných alchymistických spolků. Podle Fulcanelli modelu je gotická katedrála ohromnou kamennou knihou, do níž je symboly zapsáno prastaré vědění. Nikdo, až na pár zasvěcených, neví, kdo to Fulcanelli byl. traduje se však, že byl jedním z mála, komu se podařilo uskutečnit Velké dílo a dojít tak k úplné reintegraci osobnosti. 
 

Alchymie dnes?

I v Čechách bychom mohli narazit na stopy hledačů filozofického kamene. A tím nemyslím jen dobu Rudolfa II. Dr. Vágner, který se alchymii věnuje jako zajímavému kulturně historickému fenoménu (Nejen v čase mandragory, Teatrum chymicum), uvádí, že za totality měl cyklus přednášek na Lidové univerzitě věnovaný alchymii. Po skončení cyklu jej navštívil člověk, který měl hluboké znalosti z oblasti alchymie - a tyto znalosti byly údajně i praktického rázu. Alchymista navštěvující přednášky na Lidové univerzitě nebyl osamoceným jevem. Setkal jsem se s lékařem, který v dobách komunismu vyráběl spagyrické léky, které jeho pacienti s úspěchem užívali. Údajně se mělo jednat o významné představitele strany a státu. Alchymická tradice se zkrátka nepřerušeně vine od starověku až do současnosti.  Vypadá to, že i dnes existují jedinci, kteří se věnují této prastaré disciplíně s elánem stejným jaký měli jejich historičtí předchůdci. 

Co je to spagyrie

Méně známou součástí alchymie je i tzv. spagyrie, věda kterou měl v oblibě Paracelsus a kterou najdeme v nejrůznějších oměnách u mnoha národů světa. Na přelomu června a července roku 2000, jsem měl možnost díky návštěvě spagyrického semináře spatřit spagyrické postupy na vlastní oči. Díky tomu, že se spagyrie zabývá výrobou léčiv, přežila až do dnešních dnů. A nejen to, rozvíjí se, a dokonce se jí vážně zabývají moderní farmaceutické koncerny. 
   Termín spagyrie je složen ze dvou řeckých slov, která znamenají vytahovat a sbírat, spojovat. Tento pojem v sobě tedy obsahuje základní alchymickou metodu solve et coagule - odděluj a spojuj. Můžeme ji proto řadit k materiální alchymii. Co jí činí přitažlivou i v současnosti, je to, že je jedním z pilířů hermetické medicíny. Jejím cílem je sestavovat spagyrické přípravky - esence, nebo arkána. Přípravky se zhotovují z rostlin, zvířat a minerálů (vegetabilie, animalie a inerálie). Spagyrikovi jde o to, aby z dané látky získal tzv. kvintesenci, což je termín, který do alchymie zavedl ve 13. století Raimundus Lulus. Tuto kvintesenci si můžeme představit jako"ducha" zvířete, rostliny nebo minerálu. Jedná se o nejčistší prapodstatu dané látky, ostatní je nepotřebný balast, který alchymisténazývají caput mortum (mrtvá hlava). Podobnost s platonskými idejemi není náhodná. Tato kvintesence, která má blahodárné účinky, se získává destilací. Kvintesence měla nejběžnějí formu eterických olejů. Pro bližší představu poznamenejme, že alkohol získáný destilací vína je jeho kvintesencí. Však také arabské slovo alkohol znamená nejčistší a nejjemnější podstatu věci. Velice účinným lékem je kvintesence zlata, tzv. aurum potabile. 
 
Paracelsus na dobové rytině
 
"Celé tajemství spagyrie spočívá v putrefakci (očištění) dané látky. Příslušná kvitesence pak působí v organismu na dva základní procesy, které se pak nazývají fermenty. Řada těchto fermentů byla již biochemicky zhotovena (např. nositelem Nobelovy ceny za rok 1930 prof. Fischerem a dalšími). Spagyrické preparáty jsou založeny na stejných účincích jako biochemické fermenty," uvádí profesor Milan Nakonečný.  Nejvyšší formou spagyrického umění je zhotovení všeléku,který se nazývá panacea. Tajemnou a velmi složitou operací byla tzv. palingeneze. Při ní šlo o fantomální reprodukci předem zničených nebo zpopelněných organismů. Lasenic uvádí, že "základní esence nebo sůl z popela či šťávy z rostliny nebo jiného jedince v sobě udržuje znovu tentýž tvar, z něhož byla extrahována. 
 
 

Rozhovor s Manfredem Juniem, spagyrikem

Jak jsem již zmínil, v roce 2000 jsem navštívil seminář praktické spagyrie v Kutné Hoře. Hlavní náplní byla příprava magisteria rozmarýnuManfredem Jinuem, autorem Praktického průvodce alchymie rostlin. Manferd Junius úatří mezi největší světové znalce současné spogyrie. 
Podle Junia má spagyrie prastarou historii a nalezneme ji v nejrůznějších podobách v Egyptě, číně a Indii. Manfred Junius se se spagyrií seznámil při svém mnohaletém pobytu v Indii, kde je součástí ajuravédické madicíny. Podle něj ji nemůžeme porovnávat vědeckými. Spagyrie nevychází jako klasická farmakologie z analytické chemie, ale má své vlastní základy. Podobný příklad najdeme u homeopatie, která má prokazatelně pozitivní účinky (třeba i na zvířatech), které se nedají chemicky potvrdit. Jako příklad spagyrického léku indické ajurvéy uvádí Manfred Junius lék bhamas. Z hlediska chmie je tento lék oxidem kovů. Například loha-bhamas je oxidem železa, který nemá žádné vedlejší negativí účinky, které jsou známy u podobných západní preparátů: rychle vniká do krve a znatělně zvyšuje obsah hemoglobinu. Soudobé farmakologické preparáty, které jsou aplikovány přímo do žil, mají velké množství negativních účinků, k nímž patří například žaludeční nevolnost. 
 
 I když tento novodobý alchymista nepoužíval roztopenou pec ani skleněné křivule, ale běžné chemické náčiní a elektrický dvouplotýnkový vařič, měljsem pocit, že jsem se bezděky dotkl prastaré tzradice. V jedné z přestávek jsem mistru Juniovi položil několik otázek. 
 
 
Co vás vedlo k myšlence uspořádat seminář praktické spagyrie v České republice?
 
Nápad přijet do vaší země a uspořádat seminář praktické alchymie mě velice zaujal. Na alchymistických seminářích učím již téměř polovinu života - v té či oné podobě na univerzitách, v různých akademických institucích i ve farmaceutickém průmyslu a pokračuji v tom pravidelně v rozličných zemích. 
  Je to oblast, v níž mám značné zkušenosti, i někteří z mých studentů jsou již dnes samostatní výborní profesionálové. Mnozí ze zájemců mají důkladné teoretické znalosti, ovšem již menší v oblasti praktické laboratorní alchymie. Je proto důležité vybudovat řádné základy alchymistické Encherie, tj. laboratorní techniky, a standardních procedur v klasických magisteriích, solve et coagula, suché a mokré cesty, dvou druhů separace (filozofické separace na tři esence a elementární separace užívané hlavně pro kameny) , techniky rotace, exaůltace, vyrobení alkahestů, cirkulát, Zeleného lva atd. Zkušenost mi ukázala, že je nejlepší začít s produkováním magisteria s použitím všech základních stupňů alchymistické oparace, separace, purifikace a kohabace, následované exaltací. 
 
Mohl byste velice stručně vyjádřit, co je to vlastně spagyrie? 
 
Jednoduše můžeme říci, že spagyrie je vlastně jiné slovo pro alchymii. Už Paracelsus říkal, že je špatné učit se alchymii bez spagyrie, která je přeneseně řečeno určitým poddruhem alchymie. 
 
Vy tedy vyučujete spagyrii po celém světě - dokonce na univerzitách?
 
Spagyrii přednáším v nejrůznějších částech světa. Z mého pohledu je spagyrie součástí systému ajuravédické medicíny. Jsem profesorem ajuravédické medicíny a praktikuji ajuravédické léčení. Pocházím z Austrálie, kde přednáším na fakultě ajuravédické medicíny Australské přírodní akademie. Základ mých znalostí mi dalo studium indické alchymie. Indickou alchymií se zabývám přes polovinu života, nejprve jsem byl studentem a později jsem se stal učitelem. Také jsem studoval indickou klasickou hudbu a vystupoval jsem v mnoha zemích na mnoha hudebních festivalech. Když jsem pak přišel do Evropy studoval jsem postupy evropslé, západní alchymie, která byla ovlibněna arabskou alchymií. 
 
 
Co je hlavní náplní tohoto semináře?
 
Naučíme se připravit magisteriáum rozmarýnu podle staré alchymické zásady solve et coagule. Jedná se o rozložení rostliny na tři filozofické principy - Merkur, Síru a Sůl. Začíná se extrakcí eterických olejů. Poté je zbytek podroben kvašení, v němž pak nacházíme přítomnost čtyř elementů: země (cukr), vzduchu (unikající plyn), ohně (tepelná energie  vyvinutá během kvašení) a vody. V těchto elementech povstává alkohol (Merkur, patá esence) . V něm se soustřeďuje životní princip, je proto nazýván aqua vitae. Po vydestilování Merkura dostaneme hmotu podobnou smůle - fixní rostlinný Sulfur, který je pak podroben kalcinaci. Sůl dostaneme  ze zbylého pevného pozůstatku. Suché zbytky jsou zpopelněny a popel kalcinován. Pomocé destilované vody jsou odděleny rozpustné soli od nerozpustných. Roztok je filtrován  a ve vodě rozpustné soli jsou získávány opatrným odpařováním vody. Dostaneme bílou, silně hydroskopickou sůl, vlastní Sůl a určité množství šedého caput mortuum. Tím je rozklad rostliny ve tři filozofické složky dokončen.